« »

വേള്‍‍ഡ് സ്പേസ് വീക്ക് - ഒക്ടോബര്‍ 4 മുതല്‍ 10 വരെ


ഹരിപ്പാട് സബ് ജില്ലയിലെ സ്കൂളുകളില്‍ സയന്‍സ് ക്ലബ്ബുകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 
ബഹിരാകാശവാരാചരണത്തിനു തുടക്കം. ഒക്ടോബര്‍ 8ന് വി.എസ്.എസ്. സിയുടെ 
ബഹിരാകാശക്ലാസ് നടുവട്ടം വി.എച്ച്.എസ്.എസ്സില്‍
----------------------------------------------

ഒക്ടോബര്‍ 4 ന്      -  ചൊവ്വ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് - വീ‍ഡിയോപ്രദര്‍ശനം
                                                                                                                   
ഒക്ടോബര്‍ 7,2pm    - ഉപന്യാസമത്സരം
 ( സ്കൂള്‍ തലം യു.പി ,എച്ച്.എസ് ,  എച്ച്.എസ്.എസ് )
  വിഷയം -ചൊവ്വ പര്യവേക്ഷണത്തിലൂടെ ഭൂമിയെ   കണ്ടെത്തല്‍
ഒക്ടോബര്‍ 8,11 am   - പെയിന്റിംഗ് മത്സരം
                    ( സ്കൂള്‍ തലം- എല്‍. പി,യു.പി ,
                     എച്ച്.എസ്   എച്ച്.എസ്.എസ് )
                               _______________________________________________
                                     
    എല്‍.പി - ഏതുവിഷയവും തെരഞ്ഞെടുക്കാം
    യു.പി- ശാസ്ത്രം മനുഷ്യനന്മയ്ക്ക്
    എച്ച്.എസ് & എച്ച്.എസ്.എസ് -
                  ചൊവ്വ പര്യവേക്ഷണത്തിലൂടെ ഭൂമിയെ കണ്ടെത്തല്‍
                             _________________________________________________
ഓക്ടോബര്‍ 8 ന് ഉച്ചയ്ക്ക്  2 മണിക്ക്  നടുവട്ടം വി.എച്ച്.എസ്.എസ്സില്‍ വെച്ച് തിരുവനന്തപുരം വിക്രം സാരാഭായി സ്പയ്സ് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ബഹിരാകാശ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു
ഒക്ടോബര്‍ 9,2pm         -  പ്രസംഗമത്സരം
                ( സ്കൂള്‍ തലം യു.പി ,എച്ച്.എസ്   എച്ച്.എസ്.എസ് )
                          ___________________________________________________
                                                     
                       1.ബഹിരാകാശഗവേഷണവും മാനവപുരോഗതിയും                                    
                       2. മാനവ പുരോഗതിയില്‍ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പങ്ക്
                       3.ബഹിരാകാശവും ലോകസമാധാനവും
                          ___________________________________________________

ഒക്ടോബര്‍ 10,2pm           -  ക്വിസ് മത്സരം  യു.പി ,എച്ച്.എസ്

ഒക്ടോബര്‍ 1 മുതല്‍ നവംബര്‍ 15 വരെ  -Eyes on Ison ,ഐസോണ്‍ വാല്‍ നക്ഷത്രത്തിന്റെ വരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രബോധനപരിപാടി
           - ക്ലാസ്സുകള്‍ , ആകാശ നിരീക്ഷണം, വീഡിയോ പ്രദര്‍ശനം
             തുടങ്ങിയപരിപാടികള്‍

No comments:

Post a Comment

DETAILS OF J.C. BOSE